Nursing Homes near Salt Lake City, Utah

Brighton Gardens of Salt Lake

Salt Lake City, UT 84102

Canyon Rim Care Center

Salt Lake City, UT 84109

Arlington Hills Healthcare Center

Salt Lake City, UT 84102

Federal Heights Rehabilitation And Nu...

Salt Lake City, UT 84102

Aspen Ridge Transitional Rehab

Salt Lake City, UT 84121

Kindred Transitional Care and Rehabil...

Salt Lake City, UT 84111

Avalon Valley Rehabilitation Center

Salt Lake City, UT 84115

Garden Terrace Alzheimers Center of E...

Salt Lake City, UT 84117

City Creek Post Acute

Salt Lake City, UT 84102

Bennion Care Center

Salt Lake City, UT 84123

Utah State Veterans Nursing

Salt Lake City, UT 84113

Trinity Care Center

Salt Lake City, UT 84115

Willow Wood Care Center

Salt Lake City, UT 84117

St. Joseph Villa

Salt Lake City, UT 84115

Majestic Care and Rehabilitation Center

Salt Lake City, UT 84115

Alta Care and Rehabilitation Center

Salt Lake City, UT 84107

Aspen Park Rehabilitation

Salt Lake City, UT 84117

Midtown Manor

Salt Lake City, UT 84104

Hillside Rehabilitation Center

Salt Lake City, UT 84105

Highland Care Center

Salt Lake City, UT 84124

Holladay Healthcare Center

Salt Lake City, UT 84117


Woodland Park Care Center

Salt Lake City, UT 84106

Infinia at Granite Hills

Salt Lake City, UT 84106


Fairview Care Center - East

Salt Lake City, UT 84102


Millcreek Health Center

Salt Lake City, UT 84106


Draper Rehabilitation and Care Center

Draper, UT 84020

Hunter Hollow

West Valley City, UT 84120

Rocky Mountain Care - West Valley

West Valley City, UT 84120

Life Care Center of Bountiful

Bountiful, UT 84010

South Davis Community Care Center

Bountiful, UT 84010

North Canyon Care Center

Bountiful, UT 84010

Spring Creek Healthcare Center

Holladay, UT 84124

Avalon Care Center - Bountiful

Bountiful, UT 84010

Aspen Ridge West Transitional Rehab

Murray, UT 84123

Cooper Ridge Health Care

West Jordan, UT 84088

Sandy Regional Care Center

Sandy, UT 84070


Hazen Nursing Home

West Valley City, UT 84119

Rocky Mountain Care - Riverton

Riverton, UT 84065

Murray Care Center

Murray, UT 84107